Fotostudio Heemskerk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fotostudio Heemskerk

KvK inschrijving: 746 113 64

Versie 2024-02

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Fotostudio Heemskerk , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Amsterdam onder nummer 746 113 64 en hierna te noemen: “Opdrachtnemer”, en een Contractpartij waarop Opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden* niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Uitgangspunten:

Fotostudio Heemskerk richt zich op de volgende werkzaamheden:

– Onder de naam Fotostudio Heemskerk wordt een fotostudio geëxploiteerd, dit in de ruimste zin van het woord;

– Onder de naam AB | Webdesign & Onderhoud richt het bedrijf zich op de ontwikkeling van websites, webshops, applicaties en het verlenen van Diensten met betrekking tot online marketing.

De algemene voorwaarden betreffende de exploitatie van de fotostudio staan beschreven onder sectie A.

De Algemene voorwaarden betreffende de exploitatie en ontwikkeling van websites, webshops, applicaties en online marketing staan beschreven onder sectie B.

1. Definities

De in deze algemene voorwaarden met hoofdletters aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis:

(a) Aw: Auteurswet;

(b) Contractpartij: de contractpartij en/of de contractpartij van Fotostudio Heemskerk, als bedoeld in art. 6:231 BW;

(c) Fotografisch werk: fotografische werken zoals bedoeld in artikel 10 lid 1 sub 9 Aw, dan wel andere werken in de zin van de Aw, welke met bedoelde fotografische werken op één lijn kunnen worden gesteld;

(d) Gebruik: verveelvoudiging en/of openbaarmaking in de zin van artikel 1 jo. 12 en 13 Aw;

(e) Licentie: toestemming voor (bepaald) Gebruik van een Fotografisch werk door de Contractpartij;

(f) Offerte: het mondelinge of Schriftelijke aanbod van Fotostudio Heemskerk om tegen een bepaalde prijs haar diensten te leveren;

(g) Overeenkomst: de afspraken tussen Contractpartij en Fotostudio Heemskerk (Opdrachtnemer) betreffende de levering van diensten, al dan niet Schriftelijk;

(h) Partijen: Fotostudio Heemskerk (Opdrachtnemer) en Contractpartij;

(i) Schriftelijk: berichtenverkeer per brief, e-mail of fax;

(j) Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden van Fotostudio Heemskerk.

(k) Website: In deze algemene voorwaarden wordt onder website verstaan: de geregistreerde en gelinkte websites van Fotostudio Heemskerk.

Sectie A – Fotografie en Beeldbewerking

Sectie A – Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Partijen, inclusief Offertes, opdrachtbevestigingen en mondelinge of Schriftelijke Overeenkomsten, ook na het beëindigen van een Overeenkomst, tenzij Partijen Schriftelijk en uitdrukkelijk van deze Voorwaarden zijn afgeweken.

2.2 De (algemene) voorwaarden van Contractpartij zijn niet van toepassing.

Sectie A – Artikel 3. Aanbod en aanvaarding, prijs en kosten

3.1 Offertes zijn niet bindend. Een Overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de Offerte door Contractpartij.

3.2 Fotostudio Heemskerk is te allen tijde gerechtigd om een Overeenkomst of opdracht te weigeren, zonder dat dit tot aansprakelijkheid van Fotostudio Heemskerk leidt.

3.3 De prijzen voor vast omschreven shoots zoals aangegeven op de website zijn inclusief BTW en afwerking (zie 3.5).

3.4 Voor specifieke afwijkende en zakelijke opdrachten geldt een uurtarief waarvan de prijzen zijn in euro’s (€) en zijn exclusief (omzet)belasting en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, tenzij door Fotostudio Heemskerk uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven.

3.5 Afwerking. Onder het definitief afwerken van het beeldmateriaal wordt verstaan:

                – Kleine cosmetische aanpassingen aan de personen en kleding op het beeldmateriaal.

                – Het wegwerken van storende elementen op de achtergrond.

                – Alle overige aanpassingen welke uitgevoerd kunnen worden binnen enkele minuten.

                – Het ruwe materiaal omzetten in een consumenten extensie (JPG / PNG ).

3.6 NIET onder afwerking vallen de werkzaamheden voor het opnieuw samenstellen van nieuwe composities bestaande uit onderdelen van meerdere afbeeldingen uit het conceptmateriaal (zie 3.8).

3.7 Beeldmateriaal wordt digitaal in hoge resolutie aan de klant verstrekt. De wijze waarop het materiaal digitaal wordt verstrekt wordt bepaald door Fotostudio Heemskerk.

3.8 Indien contractpartij uit het concept materiaal nieuwe composities wensen samen te stellen (buiten de standaard (zie 3.3.1) cosmetische afwerking), worden de hiervoor bestede uren gefactureerd conform het op dat moment geldende uurtarief. Op verzoek van contractpartij kan voorafgaand de opdracht een prijsindicatie worden verstrekt.

3.9 Indien Partijen voorafgaand de gegeven opdracht geen vergoeding zijn overeengekomen, bepaalt Fotostudio Heemskerk de eenzijdig en naar redelijkheid en billijkheid de vergoeding voor de uitvoeren van de Overeenkomst, waarbij rekening gehouden wordt met het gebruikelijk uurtarief, de omvang en de reikwijdte van het door de Contractpartij gewenste Gebruik van het Fotografische werk.

3.10 Noodzakelijke kosten, kosten van derden en/of meerwerk worden door Fotostudio Heemskerk in rekening gebracht.

3.11 Consumenten die gebruik wensen te maken van Fotostudio Heemskerk voor het produceren van beeldmateriaal, geven door middel van een definitieve reserveringsformulier aan van welke shoot gebruik zal worden gemaakt.

3.12 Consumenten die tijdens een geplande shoot de opdracht wensen uit te breiden, zullen voor deze (extra) werkzaamheden,  conform de prijsinformatie op de website,  worden gedeclareerd. Opdrachtnemer is vrij om hierbij een korting toe te passen.

Sectie A – Artikel 4 Betaling

4.1 Consumenten betalen direct na afloop van de shoot.

4.2 Opdrachtnemer is gerechtigd om een aanbetaling te vragen, voor ten hoogste 50% van de geplande factuur nota.

4.3 Consumenten welke een factuur krijgen uitgereikt, dienen het verschuldigde bedrag te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum doch voor levering van het definitieve beeldmateriaal.

4.4.1 Verkoop van cadeaubonnen ten behoeve van zakelijke cliënten en consumenten dienen ten alle tijden vooraf voldaan te worden.

4.4.2. Zakelijke cliënten ontvangen na levering een factuur die binnen 14 dagen voldaan dient te worden.

4.5 Contractpartij is niet bevoegd tot verrekening, opschorting of schuldcompensatie.

4.6 Contractpartij zal enkel door het verstrijken van de betalingstermijn als bedoeld in artikel 4.4. in verzuim zijn, zonder dat daartoe enige sommatie, ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is. Contractpartij is alsdan aan Fotostudio Heemskerk een vertragingsrente verschuldigd van één procent (1%)  van het betreffende factuurbedrag voor elke maand dat Contractpartij in verzuim is, onverminderd het recht van Fotostudio Heemskerk om nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen.

4.7 Contractpartij zal alle kosten die Fotostudio Heemskerk moet maken voor de incasso van het aan Fotostudio Heemskerk verschuldigde bedrag (inclusief proces- en advocaatkosten) aan Fotostudio Heemskerk vergoeden.

4.8 Indien Contractpartij een consument is gelden de maximale bedragen uit de meest recente staffel inzake de incassokosten zoals bepaald in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4.9 Tot het moment van volledige voldoening van de factuur en – indien toepasselijk – van de kosten als bedoeld in artikel 4.5 en/of 4.6 is geen enkel Gebruik door Contractpartij van het Fotografisch werk op welke wijze dan ook toegestaan.

Sectie A – Artikel 5. Contractduur, uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst, prijsverhoging

5.1 De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en de Contractpartij wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

5.2 Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Contractpartij Opdrachtnemer derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.

5.3 Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

5.4 Opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

5.5 Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Contractpartij of een door de Contractpartij aangewezen locatie, draagt de Contractpartij kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

5.6 Opdrachtnemer is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.

5.7 Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Contractpartij de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

5.8 De Contractpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Contractpartij in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Contractpartij de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Contractpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

5.9 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Contractpartij, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Opdrachtnemer zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Contractpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.

5.10 Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Opdrachtnemer gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Opdrachtnemer bevoegde persoon en de Contractpartij akkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Contractpartij geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.

5.11 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Opdrachtnemer een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.

5.12 Indien de Contractpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Contractpartij aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor direct of indirect ontstaan.

5.13 Indien Opdrachtnemer met de Contractpartij een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Contractpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

5.14 Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Contractpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Opdrachtnemer alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen bedrag uit te voeren;

5.15 indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Opdrachtnemer rustende verplichting ingevolge de wet;

5.16 indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;

5.17 of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Sectie A – Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

6.1 Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Contractpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Contractpartij de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Contractpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Contractpartij niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.

6.2 Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

6.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Contractpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

6.4 Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

6.5 Indien de ontbinding aan de Contractpartij toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.

6.6 Indien de Contractpartij zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractpartij, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

6.7 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met de Contractpartij voor inspanningsverplichting zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Deze inspanningsverplichting is echter geen garantie dat derden de opdracht over zullen nemen. Deze inspanningsverplichting vervalt indien de opzegging aan de Contractpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Contractpartij in rekening gebracht. De Contractpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

6.8 Indien de Contractnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Contractpartij in rekening worden gebracht.

Sectie A – Artikel 7 Overmacht

7.1 Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Contractpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.

7.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen en arbeidsongeschiktheid in het bedrijf van Opdrachtnemer of van derden daaronder begrepen. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verbintenis had moeten nakomen.

7.3 Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan [object Object], dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

7.4 Voor zover Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Contractpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Sectie A – Artikel 8 Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

8.1 De door Opdrachtnemer te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen van niet professionele fotografen en die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Contractpartij zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Opdrachtnemer kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.

8.2 De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 8 weken na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Opdrachtnemer verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.

8.3 Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Contractpartij en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer,

8.4 De Contractpartij of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht dan wel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze.

8.5 De Contractpartij komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Opdrachtnemer geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.

8.6 De Contractpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Contractpartij te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen [object Object] na levering schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Opdrachtnemer te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. De Contractpartij dient Opdrachtnemer in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.7 Indien de Contractpartij tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Contractpartij blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Opdrachtnemer opdracht gegeven heeft.

8.8 Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Contractpartij geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.

8.9 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Opdrachtnemer de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Contractpartij, ter keuze van Opdrachtnemer, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan dan wel vervangende vergoeding daarvoor aan de Contractpartij voldoen. In geval van vervanging is de Contractpartij gehouden om de vervangen zaak aan Opdrachtnemer te retourneren en de eigendom daarover aan Opdrachtnemer te verschaffen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft.

8.10 Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Opdrachtnemer daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Contractpartij.

8.11 Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Contractpartij in rekening gebracht worden.

8.12 In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, 3 maanden.

Sectie A – Artikel 9. Klachten

Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de Fotografische werken Schriftelijk aan Fotostudio Heemskerk te worden medegedeeld. De fotograaf heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren. Het is in geen geval mogelijk om geld terug te eisen. Bij ontevredenheid zal er eventueel een nieuwe afspraak worden gemaakt om alsnog het gewenste doel te bereiken. Dit is uitsluitend mogelijk als er volgens punt 5.1 binnen 10 dagen een officiële klacht is ingediend. Het is in geen geval mogelijk om (schade)claims te leggen op de fotograaf, in welke zin dan ook. U bent tijdens de fotoreportage zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor uzelf en uw eigendommen. Schade aan uzelf, uw eigendommen en aan anderen is in de breedste zin van het woord op geen enkele wijze te verhalen op de fotograaf. Deelname aan een fotoreportage en/of workshop is volledig voor uw eigen risico.

Sectie A – Artikel 10. Publicatie & Portretrecht

10.1 Het is Fotostudio Heemskerk (Opdrachtnemer) toegestaan om beeldmateriaal waarop het auteursrecht rust op opdrachtnemer, gebruikt mag worden voor eigen promotionele doeleinden en publicaties, waaronder, doch niet uitsluitend, website en weblog, portfolio, advertenties, social media, tijdschriften, in drukwerk, beursmateriaal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De opdrachtgever is gerechtigd ten alle tijden zijn toestemming in te trekken c.q. stop te zetten.

10.2 In gevolge de Europese General Data Protection Regulation wetgeving (GDPR) geven ouders/voogden expliciete toestemming via het opdrachtformulier.

Sectie A – Artikel 11. Auteursrecht

Het auteursrecht op de Fotografische werken berust uitsluitend bij Fotostudio Heemskerk en wordt expliciet voorbehouden.

Sectie A – Artikel 12. Licentie

12.1 Een Licentie wordt uitsluitend verleend voor het Gebruik zoals deze door Fotostudio Heemskerk is omschreven in de Offerte en/of de Overeenkomst en/of de factuur.

12.2 Indien omtrent de omvang van de Licentie niets is bepaald, geldt dat deze nimmer meer omvat dan het recht tot éénmalig gebruik, in ongewijzigde vorm, ten behoeve van een doel, oplage en wijze zoals partijen bij het aangaan van de overeenkomst hebben beoogd.

12.3 Een Licentie is nooit exclusief, tenzij dit expliciet Schriftelijk is overeen gekomen.

12.4 Het is de Contractpartij niet toegestaan de Licentie over te dragen aan derden, behoudens voorafgaande Schriftelijke toestemming van Fotostudio Heemskerk.

12.5 Tenzij anders Schriftelijk overeengekomen, is de Contractpartij niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden.

12.6 Fotostudio Heemskerk is gerechtigd om de gemaakte Fotografische werken voor de eigen porfolio te gebruiken, tenzij anders Schriftelijk overeengekomen.

12.7 Bij een overeenkomst tussen Fotostudio Heemskerk en een particulier (niet zakelijke cliënte), mag de

particulier het verkregen beeldmateriaal voor eigen gebruik vrij gebruiken. Ook mag de particulier het verkregen beeldmateriaal gebruiken voor eigen social media en eigen website.

Sectie A – Artikel 13. Inbreuk op auteursrecht

13.1 Elk Gebruik van een Fotografisch werk dat niet is overeengekomen – en dus buiten de Licentie valt- wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Fotostudio Heemskerk.

13.2 Bij auteursrechtinbreuk komt Fotostudio Heemskerk een vergoeding toe ter hoogte van tenminste negenmaal het factuurbedrag terzake van het betreffende Fotografische werk, danwel – ter keuze van Fotostudio Heemskerk – de door Fotostudio Heemskerk gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van Gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, inclusief gemaakte juridische kosten.

Sectie A – Artikel 14. Naamsvermelding en Persoonlijkheidsrechten

14.1 De naam van Fotostudio Heemskerk dient duidelijk bij een gebruikt Fotografisch werk te worden vermeld, of met een verwijzing naar het Fotografisch werk in de publicatie te worden opgenomen.

14.2 De Contractpartij neemt bij de verveelvoudiging en openbaarmaking van een Fotografisch werk te allen tijde de persoonlijkheidsrechten van Fotostudio Heemskerk conform artikel 25 lid 1 sub c en d Aw in acht.

14.3 Voor iedere inbreuk op de aan Fotostudio Heemskerk toekomende persoonlijkheidsrechten ex artikel 25 Auteurswet, waaronder het recht op naamsvermelding, is de Contractpartij een vergoeding verschuldigd van tenminste éénmaal het factuur-bedrag terzake van het betreffende Fotografische werk, danwel – ter keuze van Fotostudio Heemskerk – de door Fotostudio Heemskerk gebruikelijk gehanteerde licentie-vergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade, inclusief gemaakte juridische kosten.

Sectie A – Artikel 15. Aansprakelijkheid en rechten van derden

15.1 Fotostudio Heemskerk is bevoegd deze Overeenkomst aan te gaan en de in artikel 10 genoemde Licentie te verlenen.

15.2 Fotostudio Heemskerk is jegens de Contractpartij niet aansprakelijk voor aanspraken van derden en/of schade voortvloeiend uit de exploitatie, openbaarmaking of verveelvoudiging van het Fotografische werk, tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van Fotostudio Heemskerk.

15.3 De aansprakelijkheid van Fotostudio Heemskerk is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade, tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.

15.4 Indien derden jegens Fotostudio Heemskerk en/of Contractpartij een vordering aankondigen of aanhangig maken met betrekking tot het Fotografische werk, dan zullen de Contractpartij en Fotostudio Heemskerk in onderling overleg vaststellen of zij daartegen verweer voeren en op welke wijze dat zal geschieden.

Sectie A – Artikel 16.  Eigendomsvoorbehoud

16.1 Het door in het kader van de overeenkomst Opdrachtnemer geleverde blijft eigendom van Opdrachtnemer totdat de Contractpartij alle verplichtingen uit de met Opdrachtnemer gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.

16.2 Het door Opdrachtnemer geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Contractpartij is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

16.3 De Contractpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Opdrachtnemer veilig te stellen.

16.4 Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Contractpartij verplicht om Opdrachtnemer daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Contractpartij zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Opdrachtnemer ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Opdrachtnemer gerechtigd tot deze penningen. Voor zoveel als nodig verbindt de Contractpartij zich er jegens Opdrachtnemer bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.

16.5 Voor het geval Opdrachtnemer zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Contractpartij bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Opdrachtnemer en door Opdrachtnemer aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Opdrachtnemer zich bevinden en deze terug te nemen.

Sectie A – Artikel 17. Faillissement/surseance

17.1 Partijen hebben het recht de Overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij.

17.2 In geval van faillissement van de Contractpartij heeft Fotostudio Heemskerk het recht de verstrekte Licentie te beëindigen.

17.3 De vorderingen van Opdrachtnemer op de Contractpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Sectie A – Artikel 18. Varia

 18.1 Wijzigingen in de Voorwaarden of aanvullende bepalingen zijn alleen van kracht indien deze Schriftelijk zijn vastgelegd.

18.2 De nietigheid van een clausule in de Voorwaarden of de Overeenkomst heeft niet tot gevolg dat de gehele Voorwaarden respectievelijk Overeenkomst nietig zijn. Indien er sprake is van een nietige clausule dan zullen Partijen in onderling overleg treden om een rechtsgeldige bepaling daarvoor in de plaats te stellen die zoveel mogelijk dezelfde strekking heeft.

Sectie A – Artikel 19. Rechtskeuze en forumkeuze

 19.1 Op de Voorwaarden alsmede op de Overeenkomsten die hierdoor worden beheerst en (overige) rechtshandelingen tussen Partijen is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

19.2 Alle geschillen tussen Partijen welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering van) de Voorwaarden en/of de Overeenkomsten die hierdoor worden beheerst, zullen worden berecht door de bevoegde rechter te Midden-Nederland, locatie Utrecht, tenzij Fotostudio Heemskerk besluit om een procedure aanhangig te maken voor een andere rechter, bijvoorbeeld indien Contractpartij een consument is.

SECTIE B – ALGEMENE VOORWAARDEN WEBDESIGN, WEBONDERHOUD, APPLICATIES EN ONLINE MARKETING

Sectie B – Artikel 20 Definities

1.            AB | Webdesign & Onderhoud (hierna: AB) is een onderdeel van Fotostudio Heemskerk die zich richt op het ontwikkelen van websites voor het midden- en kleinbedrijf.

2.            In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Contractpartij’ verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon of het samenwerkingsverband van natuurlijke en/of rechtspersonen of de namens deze handelende tussenpersoon of vertegenwoordiger die gebruikt maakt van de Diensten van AB en AB de opdracht geeft Diensten te verlenen zoals bedoeld in Lid 4.

3.            In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Overeenkomst’ verstaan: de rechtsbetrekking tussen AB en Contractpartij, een en ander in meest ruime zin.

4.            In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Diensten’ verstaan: alle door AB en/of door haar ingeschakelde derden aan Contractpartij geleverde producten en diensten, onder andere inhoudende het ontwerpen en ontwikkelen van website en webapplicaties, het leveren van domeinnamen, hostingdiensten en online marketing diensten, alsmede alle andere door AB ten behoeve van Contractpartij verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Contractpartij worden verricht.

5.            In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Website’ verstaan: de website www.AB.nl.

Sectie B – Artikel 21 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden

1.            De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Contractpartij en AB gesloten Overeenkomsten waarbij AB Diensten aanbiedt of producten levert.

2.            Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met AB overeengekomen.

3.            Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van de Contractpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.

4.            De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Contractpartij.

5.            Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. AB zal de nietige c.q. vernietigde bepalingen vervangen door nieuwe bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Sectie B – Artikel 22 De Overeenkomst

1.            Elk aanbod van AB is vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.

2.            De Contractpartij kan contact opnemen met AB via de website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. AB zal met Contractpartij overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een persoonlijke, digitale of telefonische opdrachtbevestiging.

3.            De Overeenkomst wordt aangegaan voor een termijn zoals vermeld op de Website, het bestelformulier of in de offerte.

4.            Als AB een bevestiging naar Contractpartij stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. AB kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Contractpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5.            Indien Contractpartij aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van AB dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij AB deze schriftelijk bevestigt.

6.            Een opdracht door Contractpartij waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door AB.

Sectie B – Artikel 23 Uitvoering van de Overeenkomst

1.            AB zal zich inspannen de Diensten met zorg uit te voeren, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken.

2.            AB heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.            Bij het inschakelen van derden zal AB de nodige zorgvuldigheid in acht nemen en bij de selectie van deze derden, zoveel als dit in de relatie tot Contractpartij redelijkerwijs mogelijk en gebruikelijk is, met Contractpartij overleggen. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Contractpartij, en zullen door AB worden doorbelast aan Contractpartij.

4.            De Contractpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan AB aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Contractpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan AB worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan AB zijn verstrekt, heeft AB het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Contractpartij in rekening te brengen.

5.            De Contractpartij draagt er zorg voor dat AB zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Contractpartij zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

6.            Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Contractpartij AB hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. AB dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

Sectie B – Artikel 24 Duur van de Overeenkomst

1.            De Overeenkomt geldt voor een looptijd van 1 (één) jaar, indien het een hostingdienst voor het Content Management Systeem, Online Marketing of een domeinnaam betreft.

2.            De Diensten als bedoeld in Lid 1 lopen stilzwijgend door, indien er niet schriftelijk wordt opgezegd.

3.            Schriftelijke opzegging geschiedt uiterlijk 1 (één) maand voor de einddatum van de Overeenkomst.

4.            Alle andere Overeenkomsten eindigen van rechtswege indien de Diensten zijn afgerond of indien beide partijen hiervoor schriftelijke goedkeuring geven.

Sectie B – Artikel 25 Wijziging van de Overeenkomst

1.            Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen AB en Contractpartij tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

2.            AB doet haar best om een realistisch aantal uren op te nemen in haar kostenindicatie voor de uitvoering van de te leveren dienst en/of het te leveren product. Ingeval van urenoverschrijding, brengt AB 50% van de urenoverschrijding in rekening bij contractpartij. De overige 50% neemt AB coulancehalve en geheel onverplicht voor haar eigen rekening.

3.            Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de

oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

4.            Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan dit gevolgen hebben voor de uitvoeringstermijn. AB is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit de verlengde uitvoeringstermijn.

5.            Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van AB op en is voor de Contractpartij geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

6.            Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen AB en Contractpartij zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk.

Sectie B – Artikel 26 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

1.            AB is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Contractpartij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat AB goede grond heeft te vrezen dat de Contractpartij in die verplichtingen zal tekortschieten.

2.            Indien er tussentijds wordt opgezegd, kan er door Contractpartij geen aanspraak gemaakt worden op terugbetaling van het reeds betaalde bedrag.

3.            Bij het afnemen van een hosting account is AB gerechtigd de voor contractpartij geproduceerde internetsite te verwijderen van de server en verwijderd te houden tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden. AB is bij het opnieuw publiceren van de site op het internet gerechtigd € 125,- set-up-kosten in rekening te brengen.

4.            Voorts is AB bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

5.            Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat AB niet de gewenste kwaliteit kan leveren die haar gebruikelijk is, of indien blijkt dat de Overeenkomst wegens zwaarwegende belangen niet voortgezet kan worden, zullen AB en Contractpartij in overleg tot een oplossing proberen te komen/een passende regeling treffen.

6.            Indien Contractpartij zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is AB gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Contractpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

7.            In geval van liquidatie, van (aanvraag van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Contractpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Contractpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het AB vrij om de Overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de Overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van AB op de Contractpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.

Sectie B – Artikel 27 Annulering

1.            Annulering van de Overeenkomst na ondertekening van de offerte is niet mogelijk, tenzij de werkzaamheden nog geen aanvang hebben genomen.

2.            Annulering dient schriftelijk te geschieden en uitdrukkelijk te worden bevestigd door AB.

3.            Bij annulering na ondertekening van de offerte zal een boete van 30% van het overeengekomen bedrag in de offerte, of het aantal reeds door AB besteedde uren, in rekening worden gebracht.

Sectie B – Artikel 28 Kosten, honorering en betaling

1.            Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro’s en exclusief btw, tenzij anders vermeld.

2.            Het (uur)tarief wordt in de offerte bepaald. AB is gerechtigd om het overeengekomen tarief te indexeren.

3.            AB heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

4.            Betaling dient te geschieden middels bankoverschrijving, binnen 14 dagen na facturatie in de valuta die is gefactureerd, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

5.            In het geval van een opdracht tot het opstellen van een website dient de Contractpartij 25% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst. 25% van het totale bedrag na het ontvangen van het ontwerp, 25% van het totale bedrag nadat 70% van het afgesproken aantal uren zijn geschreven. De resterende 25% dient Contractpartij te voldoen bij de lancering, tenzij anders overeengekomen. In het geval van een opdracht tot Online Marketing dient de Contractpartij 50% van het totale bedrag uit de offerte te voldoen ter bevestiging van de Overeenkomst en de resterende 50% bij het afronden van de opdracht, tenzij anders overeengekomen.

6.            De Contractpartij heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan AB mede te delen.

7.            Indien de Contractpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Contractpartij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. De Contractpartij is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Contractpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.            Indien AB besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Contractpartij, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 9.7 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

9.            Bij onenigheid over de juiste omvang van hetgeen Contractpartij aan AB verschuldigd is, zullen de administratieve gegevens van AB bepalend zijn, tenzij door Contractpartij schriftelijk tegenbewijs wordt geleverd.

Sectie B – Artikel 29 Service en garanties

1.            Contractpartij heeft recht op drie (3) maanden support na oplevering van de Dienst.

2.            Contractpartij kan na oplevering van een nieuwe website verschillende onderhoudscontracten afsluiten met AB;

i)             Technisch onderhoudscontract (noodzakelijke technische updates);

ii)            Content onderhoudservice;

iii)           Contract voor zoekmachine optimalisatie.

Opdrachtnemer verricht deze werkzaamheden met de door opdrachtnemer aangeschafte licenties. Het gebruik van deze licenties is NIET overdraagbaar zodra cliënte het onderhoud, in welke vorm dan ook, in eigen beheer neemt. Indien cliënte besluit zelf onderhoud uit te voeren, kan opdrachtnemer de gebruikte licenties loskoppelen van het web-account.

3.            Indien naar het oordeel van AB hinder, schade of een ander gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of de website van AB of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door updates, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is AB gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen. Hiervoor is geen toestemming van Contractpartij vereist.

4.            AB is tevens gerechtigd om zonder toestemming van Contractpartij werkzaamheden te verrichten indien deze aantoonbaar noodzakelijk zijn voor het functioneren van de Dienst. Hiervoor wordt voor maximaal twee (2) uur aan kosten doorberekend voor het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.

5.            Indien meer dan twee (2) uur nodig is voor de service en support als bedoeld in het vorige Lid, is AB slechts gerechtigd om de extra uren in rekening te brengen voor de Contractpartij indien Contractpartij hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven. Hiervoor geldt het standaard uurtarief als genoemd in artikel 9 Tweede lid.

6.            Indien Contractpartij geen onderhoudscontract afsluit, is Contractpartij zelf verantwoordelijk voor de technische staat van de geleverde dienst.

7.            Ingeval sub 6 van toepassing is, kan Contractpartij op uurbasis technische ondersteuning ontvangen van AB. Daarbij is AB ook gerechtigd om eventueel derde partijen in te schakelen om mogelijke problemen op te lossen voor Contractpartij. De kosten hiervan worden doorberekent aan Contractpartij.

Sectie B – Artikel 30 Aansprakelijkheid

1.            De Contractpartij is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst.

2.            AB is niet aansprakelijk voor schade op basis van onjuist advies indien Contractpartij onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.

3.            AB is niet aansprakelijk voor schade aan geleverde dienst die door onjuist handelen of eigen onderhoud van Contractpartij is verricht.

4.            De Contractpartij is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de beslissingen die hij maakt naar aanleiding van de Diensten van AB.

5.            AB is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade en inkomstenderving.

6.            AB is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.

7.            De Contractpartij vrijwaart AB voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.

8.            Indien AB aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door de Contractpartij is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van AB met betrekking tot haar Diensten.

9.            De aansprakelijkheid van AB is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien AB niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Contractpartij betaalde bedrag.

10.          De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van AB.

11.          Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Sectie B – Artikel 31 Overmacht

1.            Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van AB, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.

2.            Onder overmacht zoals in het vorige lid bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van AB zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van AB of van derden, brand, overstromingen, natuurrampen, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.

3.            In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.

4.            Indien de overmacht langer dan één maand aanhoudt, zijn beide partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal AB overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die AB heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.

Sectie B – Artikel 32 Vertrouwelijkheid van gegevens

1.            Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid. AB kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.

Sectie B – Artikel 33 Intellectuele eigendom

1.            AB behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

2.            Alle door AB geleverde zaken blijven eigendom van AB en zijn uitsluitend bedoeld om te worden gebruikt door Contractpartij in het kader van de Diensten. De hiervoor genoemde gegevens mogen niet door Contractpartij zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van AB worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, geëxploiteerd of ter kennis van derden gebracht.

3.            Contractpartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan AB van gegevens. Contractpartij zal AB vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

4.            Het is AB toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten. Indien AB door middel van technische bescherming de Diensten heeft beveiligd, is het Contractpartij niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Sectie B – Artikel 34 Identiteit van AB

1.            AB is onderdeel van Fotostudio Heemskerk bij de KvK geregistreerd onder nummer 746 113 64 en draagt btw identificatienummer NL 002073979B69

2.            AB is gevestigd op de Engelandstraat 76  1966NJ Heemskerk.

3.            AB is per e-mail te bereiken via mail@AB.nl of middels de website www.AB.nl.

Sectie B – Artikel 35 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1.            Op de rechtsverhouding tussen AB en haar Contractpartij is Nederlands recht van toepassing.

2.            Alle geschillen die tussen AB en Contractpartij mochten ontstaan worden beslecht door de bevoegde rechter van het Arrondissement Noord-Holland.

Sectie B – Artikel 17 Slotbepalingen

1.            Deze Algemene voorwaarden staan vermeld op de website www.AB.nl en zijn te allen tijde opvraagbaar per e-mail, mail@ab.nl.

Bekijk de reviews van de mensen die u voor gingen:

error: (c) Fotostudio Heemskerk
Chat openen
Stel je vraag aan Inge!